नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

केसर पुस्तकालय

केसर महल, काठमाडौँ, नेपाल 

फोन नम्बर : ०१-४४११३१८

फ्याक्स नम्बर: ०१-४४४२०१०

इमेल :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.